Služby

INFRAŠTRUKTÚRNE PROJEKTY

Poskytujeme právne poradenstvo pri infraštruktúrnych projektoch (diaľnice, cesty, železnice, terminály a pod.) ako napríklad analýza investorskej zmluvy a rizík z nej vyplývajúcich, príprava subdodávateľských zmlúv s primeraným prenesením povinností, uplatňovanie a presadzovanie nárokov, obrana proti uplatneným nárokom. Samozrejmosťou je práca s medzinárodne uznávanými zmluvnými formami, najmä FIDIC.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

V rámci verejného obstarávania poskytujeme najmä právne služby počas celého procesu verejného obstarávania. Pre klientov zabezpečujeme analýzu podmienok konkrétneho vyhláseného verejného obstarávania a ich súlad s právnymi predpismi. Takisto poskytujeme právne služby týkajúce sa uplatnenia revíznych postupov. Tiež pomáhame klientom s formuláciou otázok pre verejného obstarávateľa prípadne odpovedí na otázky verejného obstarávateľa. Pre našich klientov vykonávame aj zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, ako aj zmeny v ňom.

PPP PROJEKTY

Pri PPP projektoch, najmä pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, sme schopní poskytnúť právne poradenstvo v širokom rozsahu a to tak vo fáze procesu obstarávania ako aj vo fáze realizácie, príp. prevádzky. Pre spoločnosti realizujúce práce na PPP projektoch vieme poskytnúť právne poradenstvo so zohľadnením špecifík PPP projektov, najmä pri identifikácii rizík a ich zmluvnom ošetrení.

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Vašu spoločnosť môžeme zaregistrovať do Registra partnerov verejného sektora. Zápis do registra je povinný pre široký okruh spoločností, ktorých obchodovanie je prepojené s verejným sektorom.

Právo obchodných spoločností

Obchodné právo

Občianske právo

Nehnuteľnosti

Zastupovanie v súdnych a rozhodcovských (arbitrážnych) konaniach